Steunt cultureel ondernemers financieel

Cultuurlening Almere is er voor cultuurmakers en culturele organisaties met een droom en ambitie, die woonachtig en/of werkzaam zijn in Almere. Waar het normaal gesproken vaak lastig is om als kunstenaar/creatief of culturele organisatie een lening bij een bank af te sluiten, maakt Cultuurlening Almere lenen nu mogelijk voor initiatieven in de Almeerse cultuursector. Met deze lening pak je financiële uitdagingen op een ondernemende manier aan, om je dromen en ambities te realiseren. Je kan al vanaf €1.000 lenen tot maximaal €40.000 tegen een scherpe rente van 3%. Cultuurlening Almere is een initiatief van Cultuurfonds Almere en Cultuur+Ondernemen.

Duurzame investering

Cultuurlening Almere steunt cultureel ondernemers financieel, zowel zelfstandig werkende kunstenaars/creatieven als culturele organisaties. Het is van belang dat met de lening een (duurzame) investering wordt gedaan in beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. En de investering moet ten goede komen aan de Almeerse kunst- en cultuursector.

Kernpunt van financiële toets is: de lening moet worden terugbetaald en de rente moet worden voldaan. We stellen het haalbare leenbedrag vast op basis van de volgende criteria:

 • het project cq de investering: is aannemelijk en onderbouwd dat die zichzelf terugverdient? Verdienmodel en verdiencapaciteit, op basis van projecties en realistische begroting(en).
 • de aanvrager(s): track record en competenties van ondernemerschap, eventueel team, partners en adviseurs.
 • de (financiële) terugvalopties: wat als het onverhoopt niet uitpakt zoals bedoeld? Zijn er dan inkomsten uit anderen hoofde om toch aan rente- en aflossing te kunnen voldoen?

Aanvragen

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd om een lening aan te vragen bij Cultuurlening Almere, of heb je meer vragen? Neem dan contact op met Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere via janmelle@cultuurfondsalmere.nl of 036 8455701.

Cultuurlening Almere vraag je aan via het aanvraagformulier.

Wanneer we je aanvraagformulier ontvangen hebben, sturen we je een bevestiging. Het kan zijn dat door Cultuurfonds Almere of Cultuur+Ondernemen contact wordt opgenomen voor aanvullende informatie.

Een leenovereenkomst wordt aangeboden indien aan alle onderstaande criteria is voldaan:

 • De aanvraag volledig is ingevuld.
 • De aanvraag aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoet. Wil je weten hoe wij je aanvraag beoordelen? Lees dan ons Protocol Financiële Beoordeling.”
 • De aanvraag door Cultuurfonds Almere inhoudelijk akkoord wordt bevonden.
 • De aanvraag door Cultuur+Ondernemen positief getoetst is op financiële haalbaarheid.
 • De aanvrager voldoende besteedbaar inkomen heeft om de lening te kunnen aflossen binnen de gestelde aflossingstermijn.

 

Deze leenovereenkomst is maximaal twee weken geldig.

FAQ

Wat is het bestedingsdoel?

De lening is bestemd voor duurzame investeringen die worden aangewend voor beroepsmatig of bedrijfsmatig gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera’s of software, onderzoek, collectie-opbouw, presentatiemateriaal en scholing (training en begeleiding). Wij beoordelen of het bestedingsdoel voor beroepsmatig gebruik is aan te merken

Wat wordt niet gefinancierd?

De lening is niet bedoeld voor kosten van levensonderhoud, rijbewijs, mobiele telefoons, calamiteiten, huur voor de eigen woning of aflossing van (studie)schulden.

Waarom een lening in plaats van subsidie?

Het artistieke plan wordt op hoofdlijnen beoordeeld en zoomt niet in op details. Je hoeft dus geen uitgebreide artistieke verantwoording af te leggen. Uiteraard moet de lening wel worden terugbetaald. Dat betekent dat we een zorgvuldige financiële beoordeling uitvoeren.

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?

De behandeltijd voor een aanvraag duurt ongeveer 4 tot 8 weken, afhankelijk van de soort lening.

Kan een aanvraag worden afgewezen?

Ja, een aanvraag kan worden afgewezen. Er is geen bezwaar mogelijk. Bij de beoordeling van alle leningen telt de financiële toetsing zwaar.

Is het mogelijk om een lening te krijgen als ik in het buitenland woon?

De lening is bedoeld voor kunstenaars met de Nederlandse nationaliteit of kunstenaars die een verblijfsvergunning hebben voor de duur van de lening. Verder moet je ingeschreven staan in Nederland. Een woonadres buiten Nederland is niet toegestaan, tenzij je ingeschreven blijft staan in een Nederlandse gemeente (als hoofdverblijfsadres).

Kan een lening ook door een stichting, besloten vennootschap of VOF worden aangevraagd?

Ja, dat kan.

Hoe gaat het verder na het invullen van het formulier?

Nadat het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende documenten door ons is ontvangen, wordt jouw aanvraag zowel financieel als inhoudelijk beoordeeld.

Wat houdt de beoordeling in?

De aanvraag wordt getoetst op inhoudelijke- en financiële aspecten. Wij beoordelen de beroepsmatige en/of bedrijfsmatige inhoud en relevantie, dat wil zeggen de mate waarin het doel van de aanvraag daadwerkelijk aansluit bij de uitoefening van het beroep of bedrijf. Daarnaast beoordelen wij de financiële aspecten van de aanvraag, dat betrekking heeft op drie onderdelen:

 • Beoordeling van de financiële en zakelijke aspecten van het project (of de investering).
 • Beoordeling van de financiële en zakelijke kwaliteiten van de aanvrager(s), waaronder een toetsing bij BKR.
 • Beoordeling van de zekerheden en financiële terugvalopties.

Het totaal van deze drie aspecten geeft een beeld van de financiële haalbaarheid en soliditeit van de aanvraag.

Hoe wordt de beroepsmatigheid getoetst?

Wij beoordelen of je beroepsmatig werkt. Wij onderzoeken de beroepsmatigheid aan de hand van opleiding, inkomen, productie, presentatie en positie. Indien van toepassing wordt een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij jou opgevraagd. Om in aanmerking te komen voor een lening moet je een professionele kunstopleiding hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan moet je aantoonbaar minimaal drie jaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar. In dat geval dien je naast de aanvraag ook de kunstenaarstoets in te vullen.

Een culturele organisatie dient aantoonbaar bedrijfsmatig en professioneel te opereren in de cultuursector.

Wat is Bureau Kredietregistratie (BKR) en waar vraag ik dat aan?

Voordat een aanvraag een lening wordt beoordeeld, wordt er getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Dit is een standaardprocedure die altijd wordt toegepast als iemand een lening aanvraagt. Het Bureau Krediet Registratie informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. Je moet zelf de BKR toets aanvragen (bij jouw bank) en het resultaat van de toets met je aanvraag meesturen. Meer informatie over BKR en uitleg over hoe je deze kunt aanvragen.

Houdt een negatieve BKR-registratie in dat mijn aanvraag wordt afgewezen?

Ja. Met een negatieve BKR-registratie krijg je geen lening, tenzij het gaat om foutieve achterstandsmelding.

Moet ik voor elke leningsaanvraag een ondernemingsplan indienen?

Nee, voor leningen tot € 10.000 hoeft geen businessplan te worden ingediend. Wel moet je laten zien dat de lening is bestemd voor duurzame investeringen in (de uitoefening van) je beroepspraktijk (het bestedingsdoel) en moet je aantonen het krediet af te kunnen lossen. Culturele instellingen moeten een dekkingsplan inleveren waarin staat wat het plan is voor het verwerven van inkomsten voor het betalen van rente en aflossing (het dekkingsplan). Voor leningen boven de € 10.000 is het ondernemingsplan wel onderdeel van de aanvraag.

Hoe gaat het verder nadat je aanvraag is goedgekeurd?

Als jouw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvang je van ons een leenovereenkomst en een incassomachtiging. Deze documenten moet je ondertekenen en terugsturen naar ons. Na ontvangst van deze documenten wordt de lening aan jou uitbetaald en wordt gestart met de automatische maandelijkse incasso’s. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op jouw bankrekening staat. Eventuele kosten voor incassoprocedures, door het niet nakomen van deze verplichting, komen voor jouw rekening.

Hoe worden de afspraken formeel vastgelegd?

Wij brengen de lening onder bij Stichting Fonds Cultuurfinanciering, dat speciaal is opgericht voor leningen en garantstellingen van Cultuur+Ondernemen. Een eventueel trainings- en begeleidingstraject wordt vastgelegd in een brief die je van ons ontvangt.

Hoe hoog is de rente en hoe lang is de looptijd?

De lening hanteert een rente van 3% op jaarbasis en heeft een variabele looptijd van maximaal 5 jaar. Het is een annuïteitenlening. Dat betekent dat maandelijks een vast bedrag aan rente- en aflossing moet worden betaald.

Kan ik een tweede lening aanvragen terwijl mijn eerste nog loopt?

Dit is in sommige gevallen mogelijk. De lening moet dan minimaal voor de helft zijn afgelost en er mogen geen betalingsachterstanden zijn geweest. De oude lening moet worden afgelost. Dat gebeurt door het openstaand bedrag te verrekenen met de uitbetaling van de nieuwe lening.

Is het mogelijk om een lening vervroegd af te lossen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Jennifer.

Wat gebeurt er als ik niet kan terugbetalen?

De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen dreigen te ontstaan, wordt in gezamenlijk overleg gezocht naar een oplossing. In uitzonderlijke gevallen kan tijdelijk uitstel van betaling worden overeengekomen. Daarbij wordt de schuld echter niet kwijtgescholden. De rente en aflossing op de leningen vloeit terug in het fonds, zodat weer nieuwe initiatieven gefinancierd kunnen worden.